Podstawa prawna

M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek COD zajmuje się profesjonalnym kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych regulują w Polsce następujące akty prawne:

 • ustawa o zawodzie pielęgniarek i zawodzie położnych,
 • ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych,
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 • rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacji, wykonanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonanych przez położną samodzielnie,
 • standardy zawodu pielęgniarki i położnej,
 • standardy i zarządzenia NFZ dotyczące kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zatrudnionego w placówkach podpisujących umowę z Funduszem,
 • inne.
 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  (Dz.U. 2016 r. poz. 1761)
 3. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
  (Dz. Urz. Min. Zdrow. z dnia 26 marca 2012 r., poz. 10)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  (Dz. U. Nr 197, poz. 1923)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych.
  (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.)

  1. Część 1
  2. Część 2
  3. Część 3
  4. Część 4
  5. Część 5
  6. Część 6
  7. Część 7
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
  (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r.)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.