Prawa pacjenta

Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Każda instytucja powinna umieścić w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

 • W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu jest nim ordynator lub dyrektor, a w przychodni – kierownik.
  Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

 • Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału NFZ
  ul. Wadowicka 8w, 30-415 Kraków
  tel. 12 29 88 404
  email: dsiw@nfz-krakow.pl
  Dział jest odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pacjentów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  Jeśli ubezpieczony jest niezadowolony ze sposobu pracy Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, może złożyć skargę do dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a jeżeli w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowany – może zwrócić się do Ministra Zdrowia (00-952 Warszawa ul. Miodowa 15).
  Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku niezadowolenia z decyzji dyrektora Oddziału NFZ w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń można złożyć odwołanie do Prezesa Funduszu. Od decyzji Prezesa NFZ w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 109 i 110 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

  adres: ul. Młynarska 46, Warszawa 01-171
  Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590

 • W przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, podejrzenia popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty lub pielęgniarki i położnej, ubezpieczony może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych:

  ✔ Anna Kot Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ul. Krupnicza 11 a 31-123 Kraków tel. 12/ 619 1717, 619 17 25,

  ✔ Violetta Fryc Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie ul. Szlak 61 31-153 Kraków tel. 12/422 88 54

  Jeśli naruszenie praw pacjenta, jest spowodowane działalnością lekarza. postępowanie dotyczące skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708);
  Jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. postępowanie dotyczące skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038).

 • Jeśli ubezpieczony doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się równolegle do sądu cywilnego (przeciwko placówce medycznej), celem uzyskania odszkodowania za szkody lub zadośćuczynienia za krzywdy. Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.
  Pacjent wnosząc skargę pisemną do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz wnosząc sprawę do sądu powinien dołączyć wszelką dostępną mu dokumentację medyczną związaną ze sprawą.

USTAWA O PRAWACH PACJENTA i RZECZNIKU PRAW PACJENTA DOSTĘPNA JEST w SIEDZIBIE

CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ NZOZ S.C.