Rejestracja pacjentów

Rejestracja pacjentów do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

 • osobiście oraz za pośrednictwem osób trzecich w gabinecie:
  poniedziałek: 14:00-16:00
  wtorek, środa, piątek: 8:00–10:00
  czwartek: 10:00–12:00
 • telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00 (telefon – 663822322 lub 665171666)
 • za pomocą e-mail: codnzoz@interia.pl (wszystkie dni w tygodniu, całą dobę)

Podstawą wpisania pacjenta na listę oczekujących na świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów (skierowania oraz karty oceny świadczeniobiorcy).

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ

Do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają prawo:

 • zasłużeni honorowi dawcy krwi
 • zasłużeni dawcy przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci
 • działacze opozycji antykomunistycznej
 • osoby represjonowane z powodów politycznych
 • kobiety w ciąży
 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Na podstawie przedstawionego dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.

podstawa prawna:

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. 2008.164.1027 – tekst jednolity, z poźn. zmianami), art. 43 ust.1 i art.47c