Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Podstawa prawna; Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 3; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602z póź. zm.

Nasz oferta kursów kwalifikacyjnych: kliknij