Terminy naborów na najbliższe szkolenia

UWAGA !!!

OBNIŻKA CEN NA WYBRANE SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia Przeznaczony dla Dodatkowe warunki ukończenia szkolenia 1)
Nabór do dnia Termin rozpoczęcia
SPECJALIZACJE 2)
PIELĘGNIARSTWO
INTERNISTYCZNE SI4
pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG oraz  Wywiad i badanie fizykalne
5 grudnia 2018 14 grudnia 2018
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CH4
pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG oraz  Wywiad i badanie fizykalne
8 stycznia 2019 18 stycznia 2019
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE O3
pielęgniarki kurs Wywiad i badanie fizykalne 22 stycznia  2019 1 lutego 2019
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE
I INTENSYWNEJ OPIEKI A5
pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG oraz  Wywiad i badanie fizykalne
10 grudnia 2018 18 stycznia 2018
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG oraz  Wywiad i badanie fizykalne
4 grudnia 2018 14 grudnia 2018
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZE
położne kursy specjalistyczne:
RKO noworodka i Leczenie ran  oraz  Wywiad i badanie fizykalne
5 lutego 2019 15 lutego 2019
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE pielęgniarki kurs Wywiad i badanie fizykalne 5 lutego 2019 15 lutego 2019
KURSY KWALIFIKACYJNE
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE (KR)
pielęgniarki x 8 stycznia 2019 18 stycznia 2019
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE (KI)
pielęgniarki ukończone kursy RKO i EKG; leczenie krwią 12 lutego 2019 22 lutego 2019
KURSY SPECJALISTYCZNE
ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE
pielęgniarki x 18 lutego 2019 1 marca 2019
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO)
pielęgniarki, położne x 4 stycznia 2019 19 stycznia 2019
SZCZEPIENIA OCHRONNE pielęgniarki x 14 stycznia 2019 28 stycznia 2019
TESTY SKÓRNE
pielęgniarki x 30 stycznia 2019 11 lutego 2019
PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ
pielęgniarki x 8 lutego 2019 20 lutego 2019
ENDOSKOPIA
pielęgniarki x 4 lutego 2019 18 lutego 2019
DIALIZOTERAPIA
pielęgniarki x 4 lutego 2018 19 lutego 2019
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
pielęgniarki, położne X 8 lutego 2019 23 lutego 2019

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLENIA W MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (TEL. 12 422 88 54) !!!

1)
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest przedstawienie zaświadczeń o ukończeniu wskazanych kursów z zastosowaniem wyjątków opisanych w aktualizacji do programów szkoleń.

Uzupełnienie do powyższej aktualizacji. Definicje:
pielęgniarki systemu– pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

2) Pielęgniarka/położna przed zakończeniem specjalizacji musi ukończyć kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które uzyskały tytuł specjalisty po 2001 r. lub ukończyły kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub uzyskały dyplom licencjata pielęgniarstwa / położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

3) Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
  2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
  3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
  4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
  5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
  6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

4) Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia.
  2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
  3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

 


 

Terminy rozpoczęcia szkoleń nie są ostateczne (uzależnione od ilości chętnych na szkolenia).
Wzór umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem do wglądu w biurze MMCKP przed rozpoczęciem szkolenia.